POLITYKAPRYWATNOŚCI

 

 1. NiniejszaPolitykaPrywatnościokreślazasadyprzetwarzaniadanychosobowychpozyskanychzapośrednictwemsklepuinternetowegowww.artfashion.eu(zwanegodalej:„SklepemInternetowym”).
 2. WłaścicielemSklepuInternetowegoijednocześnieadministratoremdanych jest Anna Szydłowska prowadząca działalność gospodarczą podfirmąARTFASHIONAnnaSzydłowskazsiedzibąwWarszawie(01-310),ul.  Rozłogi   2/15,   wpisana   do   Centralnej   Ewidencji   i   InformacjioDziałalnościGospodarczejprowadzonejprzezMinistraRozwoju,Pracyi Technologii, NIP: 5222590080, REGON: 141483503, zwana dalej ARTFASHIONAnnaSzydłowska.
 3. DaneosobowezbieraneprzezARTFASHIONAnnaSzydłowskazapośrednictwem  Sklepu   Internetowego   są   przetwarzane   zgodniezRozporządzeniemParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozporządzenieoochroniedanych),zwanerównieżRODO.
 4. ARTFASHIONAnnaSzydłowskadokładaszczególnejstarannościdoposzanowaniaprywatnościKlientówodwiedzającychSklepInternetowy.

 

§1Rodzajprzetwarzanychdanych,celeorazpodstawaprawna

 

 1. ARTFASHIONAnnaSzydłowskazbierainformacjedotycząceosóbfizycznychdokonującychczynnościprawnejniezwiązanejbezpośrednioz ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniudziałalnośćgospodarcząlubzawodowąorazosóbfizycznych

 

 

1/10

reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędąceosobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanychdalejłącznieKlientami.

 1. DaneosoboweKlientówsązbieranewprzypadku:

a)       rejestracjikontawSklepieInternetowym,wceluutworzeniaindywidualnegokontaizarządzaniatymkontem.Podstawaprawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługiKonta(art.6ust.1lit.bRODO);

b)       składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonaniaumowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonaniaumowysprzedaży(art.6ust.1lit.bRODO);

c)       subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonaniaumowy,którejprzedmiotemjestusługaświadczonadrogąelektroniczną.  Podstawa prawna- zgoda osoby, której dane dotycząnawykonanieumowyoświadczenieusługiNewsletter(art.6ust.1lit.aRODO);

d)       korzystaniazusługiformularzakontaktowegowSklepieInternetowymwceluwykonaniaumowyświadczonejdrogąelektroniczną.Podstawaprawna:niezbędnośćdowykonaniaumowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1lit.bRODO).

 1. WprzypadkurejestracjikontawSklepieInternetowym,Klientpodaje:

a)       adrese-mail;

b)       imięi nazwisko.

 1. PodczasrejestracjikontawSklepieInternetowymKlientsamodzielnieustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienićhasło,wpóźniejszymczasie,nazasadachopisanychw§5.
 2. WprzypadkuskładaniazamówieniawSklepie  Internetowym,  Klientpodajenastępującedane:

a)       adrese-mail;

b)       daneadresowe:

 1. kodpocztowyimiejscowość;
 2. kraj(państwo);
 3. ulicawrazznumeremdomu/mieszkania.

c)       imięinazwisko;

d)       numertelefonu.

 1. WprzypadkuPrzedsiębiorców,powyższyzakresdanychjestdodatkowoposzerzonyo:

a)       firmęPrzedsiębiorcy;

b)       numerNIP.

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swójadrese-mail.
 2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podajejedynieswójadrese-mail.
 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobieranedodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputeraKlienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzajprzeglądarki,czasdostępu,typsystemuoperacyjnego.

10    Od  Klientów  mogą  być  także  gromadzone  dane  nawigacyjne,  w  tym

.      informacjeolinkachiodnośnikach,wktórezdecydująsiękliknąćlubinnychczynnościach,podejmowanychwSklepieInternetowym.Podstawaprawna-prawnieuzasadnionyinteres(art.6ust.1lit.fRODO),polegający                   na                      ułatwieniu           korzystania    z                      usług                    świadczonych                      drogąelektronicznąoraznapoprawiefunkcjonalnościtychusług.

11    W    celu    ustalania,    dochodzenia    i       egzekucji                roszczeń           mogą       być

.      przetwarzaneniektóredaneosobowepodaneprzezKlientawramachkorzystaniazfunkcjonalnościwSklepieInternetowymtakiejak:imię,nazwisko,danedotyczącekorzystaniazusług,jeżeliroszczeniawynikajązesposobu,wjakiKlientkorzystazusług,innedaneniezbędnedoudowodnieniaistnieniaroszczenia,wtymrozmiarówponiesionejszkody.Podstawaprawna-prawnieuzasadnionyinteres(art.6ust.  1  lit.  fRODO),polegającynaustaleniu,dochodzeniuiegzekucjiroszczeńoraznaobronieprzedroszczeniamiwpostępowaniuprzedsądamiiinnymiorganamipaństwowymi.

12    PrzekazaniedanychosobowychdoARTFASHIONAnnaSzydłowskajest

.dobrowolne,wzwiązkuzzawieranymiumowamisprzedaży,czyteżświadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tymjednakzastrzeżeniem,żeniepodanieokreślonychwformularzachdanychw procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta,zaśwprzypadkuskładaniazamówieniabezRejestracjiKontaKlientauniemożliwizłożenieirealizacjęzamówieniaKlienta.

 

§2Komuudostępnianelubpowierzanesądaneorazjakdługosąprzechowywane?

 

 1. DaneosoboweKlientaprzekazywanesądostawcomusług,zktórychkorzystaARTFASHIONAnnaSzydłowskaprzyprowadzeniuSklepuInternetowego.Dostawcyusług,którymprzekazywanesądaneosobowe,wzależnościoduzgodnieńumownychiokoliczności,albopodlegająpoleceniomARTFASHIONAnnaSzydłowskacodocelówisposobówprzetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnieokreślająceleisposobyichprzetwarzania(administratorzy).

a)       Podmiotyprzetwarzające.  ART  FASHION  Anna  Szydłowska  korzystazdostawców,którzyprzetwarzajądaneosobowewyłącznienapolecenieARTFASHIONAnnaSzydłowska.Należądonichm.in.dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczającysystemydomarketingu,systemydoanalizyruchuwSklepieInternetowym,systemydoanalizyskutecznościkampaniimarketingowych;

b)       Administratorzy.     ART     FASHION     Anna     Szydłowska     korzystazdostawców,którzyniedziałająwyłącznienapolecenieisamiustalająceleisposobywykorzystaniadanychosobowychKlientów.Świadcząoniusługipłatnościelektronicznychoraz bankowe.

 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajachEuropejskiego ObszaruGospodarczego (EOG).
 2. DaneosoboweKlientówprzechowywanesą:

a)       Wprzypadku,gdypodstawąprzetwarzaniadanychosobowychjestzgodawówczasdaneosoboweKlientaprzetwarzanesąprzezARTFASHIONAnnaSzydłowskatakdługo,ażzgodaniezostanieodwołana,apoodwołaniuzgodyprzezokresczasuodpowiadającyokresowiprzedawnieniaroszczeńjakiemożepodnosićARTFASHIONAnnaSzydłowska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepisszczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,adla  roszczeń  o  świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanychzprowadzeniemdziałalnościgospodarczej-trzylata.

b)       Wprzypadku,gdypodstawąprzetwarzaniadanychjestwykonanieumowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ARTFASHIONAnnaSzydłowskatakdługo,jakjesttoniezbędnedowykonaniaumowy,apotymczasieprzezokres  odpowiadającyokresowiprzedawnieniaroszczeń.Jeżeliprzepisszczególnyniestanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeńoświadczeniaokresoweorazroszczeńzwiązanychzprowadzeniemdziałalnościgospodarczej-trzylata.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowemogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującympodmiotomw celu dostarczenia zamówionych towarów:

a)       firmiekurierskiej;

b)       PoczciePolskiejS.A.zsiedzibąwWarszawie.

 1. DanenawigacyjnemogąbyćwykorzystywanewceluzapewnieniaKlientomlepszejobsługi,analizydanychstatystycznychidostosowaniaSklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowaniaSklepemInternetowym.
 2. Wprzypadku,gdyKlientdokonasubskrypcjibiuletynuinformacyjnego(Newsletter) na jego adres e-mail ART FASHION Anna Szydłowska będziewysyłaćwiadomościelektronicznezawierająceinformacjehandlowe

opromocjachinowychproduktachdostępnychwSklepieInternetowym.

 1. WprzypadkuskierowaniażądaniaARTFASHIONAnnaSzydłowskaudostępnia  dane  osobowe   uprawnionym   organom   państwowym,w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, PrezesowiUrzęduOchronyDanychOsobowych,PrezesowiUrzęduOchronyKonkurencjiiKonsumentówlubPrezesowiUrzęduKomunikacjiElektronicznej.

 

§3Mechanizmcookies,adresIP

 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywanesą one przez ART FASHION Anna Szydłowska na urządzeniu końcowymosobyodwiedzającejSklepInternetowy,jeżeliprzeglądarkainternetowanatopozwala.Plikcookiezwyklezawieranazwędomeny,zktórejpochodzi,swój„czaswygaśnięcia"orazindywidualną,losowowybranąliczbęidentyfikującątenplik.InformacjezbieranezapomocąplikówtegotypupomagajądostosowywaćoferowaneprzezARTFASHIONAnnaSzydłowskaprodukty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osóbodwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywaniaogólnychstatystykodwiedzinprezentowanychproduktówwSklepieInternetowym.
 2. ARTFASHIONAnnaSzydłowskawykorzystujedwatypyplikówcookies:

a)       Cookiessesyjne:pozakończeniusesjidanejprzeglądarkilubwyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięciurządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieraniejakichkolwiekdanychosobowychaniżadnychinformacjipoufnychzkomputerówKlientów.

b)       Cookiestrwałe:sąprzechowywanewpamięciurządzeniakońcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lubwygaśnięcia.MechanizmcookiestrwałychniepozwalanapobieraniejakichkolwiekdanychosobowychaniżadnychinformacjipoufnychzkomputeraKlientów.

 1. ARTFASHIONAnnaSzydłowskawykorzystujecookieswłasnewcelu:

a)       uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesjiKlienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której KlientniemusinakażdejpodstronieSklepuInternetowegoponowniewpisywaćloginuihasła;

b)       analizibadańorazaudytuoglądalności,awszczególności  dotworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jakisposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwiaulepszaniejejstrukturyizawartości.

 1. ARTFASHIONAnnaSzydłowskawykorzystujecookieszewnętrznewcelu:

a)       prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisuinternetowegorzetelnyregulamin.pl(administratorcookieszewnętrznego:RzetelnaGrupasp.zo.o.zsiedzibąwWarszawie).

 1. MechanizmcookiesjestbezpiecznydlakomputerówKlientówSklepuInternetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie siędokomputerówKlientówwirusówlubinnegoniechcianegooprogramowanialuboprogramowaniazłośliwego.NiemniejwswoichprzeglądarkachKliencimająmożliwośćograniczenialubwyłączeniadostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tejopcjikorzystaniezeSklepuInternetowegobędziemożliwe,pozafunkcjami,którezeswojejnaturywymagająplikówcookies.
 2. Poniżejprzedstawiamyjakmożnazmienićustawieniapopularnychprzeglądarekinternetowychwzakresiestosowaniaplikówcookies:

a)       przeglądarkaInternetExplorer;

b)       przeglądarkaMicrosoftEDGE;

c)       przeglądarkaMozillaFirefox;

d)       przeglądarkaChrome;

e)       przeglądarkaSafari;

f)        przeglądarkaOpera.

 1. ARTFASHIONAnnaSzydłowskamożegromadzićadresyIPKlientów.AdresIPtonumerprzydzielanykomputerowiosobyodwiedzającejSklepInternetowyprzezdostawcęusługinternetowych.NumerIPumożliwiadostępdoInternetu.Wwiększościprzypadkówjestprzypisywanykomputerowidynamicznie,   tj.   zmienia   się   przy   każdym   połączeniuzInternetem.AdresIPjestwykorzystywanyprzezARTFASHIONAnnaSzydłowskaprzydiagnozowaniuproblemówtechnicznychzserwerem,tworzeniuanalizstatystycznych(np.określeniu,zjakichregionównotujemynajwięcejodwiedzin),jakoinformacjaprzydatnaprzyadministrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celachbezpieczeństwaorazewentualnejidentyfikacjiobciążającychserwer,niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści SklepuInternetowego.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.ARTFASHIONAnnaSzydłowskanieponosiodpowiedzialnościzazasadyochronyprywatnościnanichobowiązujące.

 

§4Prawa osób,którychdane dotyczą

 

 1. Prawodocofnięciazgody-podstawaprawna:art.7ust.3RODO.

a)       Klientmaprawodocofnięciakażdejzgody,jakiejudzieliłARTFASHIONAnnaSzydłowska.

b)       Cofnięciezgodymaskutekodmomentuwycofaniazgody.

c)       Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ARTFASHIONAnnaSzydłowskazgodniezprawemprzedjejcofnięciem.

d)       Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnychkonsekwencji,możejednakuniemożliwićdalszekorzystaniezusługlubfunkcjonalności,którezgodniezprawemARTFASHIONAnnaSzydłowska możeświadczyć jedynie zazgodą.

 1. Prawodosprzeciwuwobecprzetwarzaniadanych -podstawaprawna:art.21RODO.

a)       Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczynzwiązanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jegodanychosobowych,wtymprofilowania,jeżeliARTFASHIONAnnaSzydłowska przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadnionyinteres,np.marketingproduktówiusługARTFASHIONAnnaSzydłowska,prowadzeniestatystykikorzystaniazposzczególnychfunkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania zeSklepuInternetowego,atakżebadaniesatysfakcji.

b)       Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatówmarketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczaćsprzeciwKlientanaprzetwarzaniejegodanychosobowych,wtymprofilowaniawtychcelach.

c)       JeżelisprzeciwKlientaokażesięzasadnyiARTFASHIONAnnaSzydłowska nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzaniadanychosobowych,daneosoboweKlientazostanąusunięte,wobecprzetwarzaniaktórych,Klientwniósłsprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -podstawaprawna:art.17RODO.

a)       Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórychdanychosobowych.

b)       Klientmaprawożądaniausunięciadanychosobowych,jeżeli:

 1. daneosoboweniesąjużniezbędnedocelów,wktórychzostałyzebranelubwktórychbyłyprzetwarzane;
 2. wycofałokreślonązgodę,wzakresiewjakimdaneosobowebyłyprzetwarzanewoparciuojegozgodę;
 3. wniósłsprzeciwwobecwykorzystywaniajegodanychwcelachmarketingowych;
 4. daneosobowesąprzetwarzaneniezgodniezprawem;
 5. daneosobowemuszązostaćusuniętewceluwywiązaniasięz obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawiePaństwaczłonkowskiego,któremuARTFASHIONAnnaSzydłowskapodlega;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usługspołeczeństwainformacyjnego.

c)       Pomimo  żądania   usunięcia   danych   osobowych,   w   związkuz wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ART FASHION AnnaSzydłowska może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakimprzetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązkuwymagającegoprzetwarzanianamocyprawaUniilubprawapaństwaczłonkowskiego, któremu podlega ART FASHION Anna Szydłowska.Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celówrozpatrywaniaskargorazroszczeńzwiązanychzkorzystaniemzusługARTFASHIONAnnaSzydłowska,czyteżdodatkowoadresuzamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, któretodanezachowywanesądlacelówrozpatrywaniaskargorazroszczeńzwiązanychzzawartymiumowamisprzedażylubświadczeniemusług.

 1. Prawodoograniczeniaprzetwarzaniadanych-podstawa  prawna:art.18RODO.

a)       Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danychosobowych.Zgłoszenieżądania,doczasujegorozpatrzeniauniemożliwiakorzystanie  z  określonych  funkcjonalności  lub  usług,zktórychkorzystaniebędziesięwiązałozprzetwarzaniemdanychobjętychżądaniem.ARTFASHIONAnnaSzydłowskaniebędzieteżwysyłałżadnychkomunikatów,wtym marketingowych.

b)       Klientmaprawodożądaniaograniczeniawykorzystaniadanychosobowychwnastępującychprzypadkach:

 1. gdykwestionujeprawidłowośćswoichdanychosobowych–wówczasARTFASHIONAnnaSzydłowskaograniczaichwykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowościdanych,niedłużejjednakniżna7dni;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiastusunięciadanychKlientzażądaograniczeniaichwykorzystania;
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w którychzostałyzebranelubwykorzystywanealesąonepotrzebneKlientowiwceluustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń;
 4. gdywniósłsprzeciwwobecwykorzystaniajegodanych–wówczasograniczenienastępujenaczaspotrzebnydorozważenia,czy–zewzględu  na  szczególną  sytuację  –  ochrona  interesów,  prawiwolnościKlientaprzeważanadinteresami,którerealizujeAdministrator,przetwarzającdaneosoboweKlienta.
 5. Prawodostępudodanych-podstawaprawna:art.15RODO.

a)       KlientmaprawouzyskaćodAdministratorapotwierdzenie,czyprzetwarzadaneosobowe,ajeżelimatomiejsce,Klientmaprawo:

 1. uzyskaćdostępdoswoichdanychosobowych;
 2. uzyskaćinformacjeocelachprzetwarzania,kategoriachprzetwarzanychdanychosobowych,oodbiorcachlubkategoriachodbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywaniadanychKlientaalbookryteriachustalaniategookresu(gdyokreślenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jestmożliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODOoraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródletychdanych,ozautomatyzowanympodejmowaniudecyzji,wtymoprofilowaniuorazozabezpieczeniachstosowanychwzwiązkuzprzekazaniemtychdanychpozaUnięEuropejską;
 3. uzyskaćkopięswoichdanychosobowych.
 4. Prawodosprostowaniadanych-podstawaprawna:art.16RODO.

a)       KlientmaprawodożądaniaodAdministratoraniezwłocznegosprostowaniadotyczącychjegodanychosobowych,któresąnieprawidłowe.Zuwzględnieniemcelówprzetwarzania,Klient,któregodanedotycząmaprawożądaniauzupełnienianiekompletnychdanychosobowych,wtymprzezprzedstawieniedodatkowegooświadczenia,kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 PolitykiPrywatności.

 1. Prawodoprzenoszeniadanych -podstawaprawna:art.20RODO.

a)       Klientmaprawootrzymaćswojedaneosobowe,któredostarczyłAdministratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przezsiebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawożądać,bydaneosobowezostałyprzesłaneprzezAdministratorabezpośredniotakiemuadministratorowi,oilejesttotechniczniemożliwe.WtakimprzypadkuAdministratorprześledaneosoboweKlientawpostaciplikuwformaciecsv,któryjestformatempowszechnie  używanym,  nadającym  się  do  odczytu  maszynowegoipozwalającymnaprzesłanieotrzymanychdanychdoinnegoadministratoradanychosobowych.

 1. Wsytuacji  wystąpienia  przez  Klienta  z  uprawnieniem  wynikającymz powyższych praw, ART FASHION Anna Szydłowska spełnia żądanie alboodmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągumiesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowanycharakter żądania lub liczbę żądań – ART FASHION Anna Szydłowska niebędziemógłspełnićżądaniawciągumiesiąca,spełnijewciągukolejnychdwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca odotrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jegoprzyczynach.
 2. KlientmożezgłaszaćdoAdministratoraskargi,zapytaniaiwnioskidotycząceprzetwarzaniajegodanychosobowychorazrealizacjiprzysługującychmuuprawnień.

10    KlientmaprawożądaćodARTFASHIONAnnaSzydłowskaprzekazania

.      kopiistandardowychklauzulumownychkierujączapytaniewsposóbwskazanyw§6PolitykiPrywatności.

11    KlientowiprzysługujeprawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzędu

.      OchronyDanychOsobowych,wzakresienaruszeniajegoprawdoochronydanychosobowychlubinnychprawprzyznanychnamocyRODO.

 

§5Zarządzaniebezpieczeństwem-hasło

 

 

 1. ART    FASHION    Anna    Szydłowska    zapewnia    Klientom    bezpieczneiszyfrowanepołączeniepodczasprzesyłaniadanychosobowychorazpodczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. ART FASHION AnnaSzydłowskastosujecertyfikatSSLwystawionyprzezjednązczołowychświatowychfirmwzakresiebezpieczeństwaiszyfrowaniaprzesyłanychdanychprzezsiećInternet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utraciłwjakikolwieksposóbhasłodostępu,SklepInternetowyumożliwiawygenerowanie nowego hasła. ART FASHION Anna Szydłowska nie wysyłaprzypomnieniahasła.Hasłojestprzechowywanewformiezaszyfrowanej,wsposóbuniemożliwiającyjegoodczytanie.Celemwygenerowanianowegohasłanależypodaćadrese-mailwformularzudostępnympodlinkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania dokontawSklepieInternetowym.Klientnaadrespocztyelektronicznejpodany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu kontaotrzymawiadomośćelektronicznązawierającąprzekierowaniedodedykowanegoformularzaudostępnionegonaStronieInternetowejSklepu,gdzieKlientbędziemiałmożliwośćustalenianowegohasła.
 3. ARTFASHIONAnnaSzydłowskanigdyniewysyłażadnejkorespondencji,wtymkorespondencjielektronicznejzprośbąopodaniedanychdologowania,awszczególnościhasładostępowegodokontaKlienta.

 

§6ZmianyPolitykiPrywatności

 

 1. PolitykaPrywatnościmożeuleczmianie,oczymARTFASHIONAnnaSzydłowskapoinformujeKlientówzwyprzedzeniem7dni.
 2. PytaniazwiązanezPolitykąPrywatnościprosimykierowaćnaadres:biuro@artfashion.eu
 3. Dataostatniej modyfikacji:15.10.2019r.